Dzisiaj jest: 25.03.2023
Imieniny: Ireneusza, Marioli
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gostyninie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Gostyninie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące  załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Gostyninie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:
1.     
1)      § 8 ust. 4 w części dotyczącej:
 
zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”
 
Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności Banku Spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku  członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na  Zebranie Przedstawicieli zawiadamia się na piśmie wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem polecony, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego co najmniej 21 dni przed jego terminem. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Gostyninie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.


Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1