Dzisiaj jest: 25.03.2023
Imieniny: Ireneusza, Marioli
Oferta  /  BFG  / 

ZASADY GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
 
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Gostyninie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(zwany dalej BFG), zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz.U z 2019 r., poz. 795).

Wysokość gwarancji
Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych
do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Gostyninie.
 
W szczególnych przypadkach limit gwarancji może być wyższy:
 W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartość 200 000 euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia dożywocia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania - w całości.
Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływy środków z tytułów opisanych powyżej.

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie. Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w granicach określonych w umowie rachunków, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.
 
Kto jest objęty ochroną?
Ochronie gwarancyjnej podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
· osób fizycznych,
· osób prawnych,
· jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
· szkolnych kas oszczędnościowych,
· pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
· rad rodziców.
 
Kto nie jest objęty ochroną?
Ochronie gwarancyjnej nie podlegają środki:
· Skarbu Państwa,
· Narodowego Banku Polskiego,
· banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,
· Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
· Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
· instytucji finansowych,
· firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
· osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
· krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r., poz.381),
· funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. , poz.1355, z późn.zm.),
· otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1906 ze zm.),
· jednostek samorządu terytorialnego,
· organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.
Szczegółowy katalog wyłączeń podmiotowych zawiera art. 22 ust.1 ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
 
Które środki są objęte ochroną?
Ochronie podlegają:
· środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
· należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych,
· kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia warunków gwarancji,
· należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
Gwarancją objęte są również odsetki naliczone do dnia spełnienia warunków gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.
 
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
· wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
· kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek  lub pobieraniem prowizji lub opłat,
· z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych     oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww.   ustawy.
Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.
 
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt.
Podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
Do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się  kurs średni EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję   Nadzoru  Finansowego   decyzji  o   zawieszeniu   działalności   Banku 
 i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
 
W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?
 Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.
 
Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?
Bank sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłaty. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.  Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji.
 
Kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
Adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4; 00-546 Warszawa
Telefon kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów: 22 58 30 942; 
 22 58 30 943;  22 58 30 945;
Fax: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Bank Spółdzielczy w Gostyninie
09-500 Gostynin
ul. Rynek 4/5
tel./faks: 0-24-2353051 , 0-24-2353052
Bank Spółdzielczy w Gostyninie jest zrzeszony z
Bankiem Polskiej Spółdzielczości
Copytight © Bank Spółdzielczy w Gostyninie polityka prywatności powered by netster 2.1